Ελληνικά   English   

ΜΕΛΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο Καταστατικό του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Άρθρο 5 § 1,2,3:

ΜΕΛΗ
1) Μέλη του μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και δεν συντρέχει από τον νόμο περίπτωση αποκλεισμού τους από τον Συνεταιρισμό.
Για να γίνει ένα φυσικό πρόσωπο μέλος του Συνεταιρισμού απαιτείται:
α)  Να έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.
β)  Να ασχολείται επαγγελματικά με την κτηνοτροφία ως εν ενεργεία κτηνοτρόφος, να διατηρεί μητρώο κτηνοτρόφου, η δε κτηνοτροφική του εκμετάλλευση να βρίσκεται μέσα στην περιφέρεια του συνεταιρισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού, να εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, και να αποδέχεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τον καταστατικό του σκοπό.
γ) Συνταξιούχοι του ΟΓΑ κτηνοτρόφοι, μπορούν να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού εφόσον διατηρούν κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

2)  Δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού όποιος:
α) Αντιστρατεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.
β) Τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα εκ δόλου ή πλημμέλημα, σε βάρος της περιουσίας του Συνεταιρισμού.

3) Mέλος του Συνεταιρισμού μπορεί να γίνει και άλλος Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ), ο οποίος θα μπορεί να κατέχει μόνο μία (1) συνεταιρική μερίδα. Το σύνολο των συνεταιρικών μερίδων που μπορεί να κατέχονται από Αγροτικό Συνεταιρισμό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνόλου των κατεχομένων από μέλη-φυσικά πρόσωπα συνεταιρικών μερίδων. Για να γίνει άλλος Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ), μέλος του Συνεταιρισμού απαιτείται να μη τελεί υπό εκκαθάριση ή να ευρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης. Οι εγγεγραμμένοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις ανέρχονται σε τριακόσιους σαράντα επτά (347) κτηνοτρόφους – παραγωγούς.


ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στις εκλογές της 9/9/2013 αναδείχθηκαν για τετραετή θητεία:

α) το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που μετά την συγκρότηση
σε σώμα έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Παύλος Σατολιάς, του Φωκίωνος.
Αντιπρόεδρος: Άγγελος Πανουτσόπουλος, του Αθανασίου
Γραμματέας: Γεώργιος Γιαννόπουλος, του Δημοσθένους
Ταμίας: Θεόδωρος Σούκας, του Νικολάου
Μέλος: Γεώργιος Γεωργόπουλος, του Σπυρίδωνα
Μέλος: Δημήτριος Κουτρουμπής, του Χαραλάμπους
Μέλος: Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, του Βασιλείου

β) το Εποπτικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε ως εξής:
Πρόεδρος: Ανδρέας Παυλόπουλος, του Αλεξίου
Μέλος: Δημήτριος Σακκάς, του Γεωργίου
Μέλος: Χρήστος Τριαντόπουλος, του Τριάντη


Γενικός Διευθυντής του Συνεταιρισμού
​από τον Μάιο του 2016 είναι ο Αθανάσιος Παπαδόπουλος