Ελληνικά   English   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε χιλιάδες € 2010 2011 2012 2013 2014
Κύκλος εργασιών 17.978 18.553 18.840 21.226 22.158
Μικτά κέρδη 2.374 2.485 2.340 3.228 3.090
Κέρδη προ φόρων 1.353 1.501 1.037 1.823 1.721
Αποθεματικά προς διάθεση - - - - 3.488
Κέρδη μετά από φόρους 1.084 1.153 774 1.280 4.500
Συνεταιριστικό Κεφάλαιο 1.555 1.506 1.506 174 321
Ίδια κεφάλαια 8.162 9.087 9.871 11.406 13.259